ปลายทางสัตว์ป่าเคยถูกเลี้ยง | สพ.ญ. ชญานิศ ประสานวงศ์ | Wildlife are not pets