WILDLIFE

การลักลอบค้าสัตว์ป่ายังคงเป็นภัยคุกคามประชากรสัตว์ป่าในประเทศไทยและทั่วโลก ช้าง เสือโคร่งและแรด ยังคงตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกล่าเพื่อนำงา เขี้ยว หนังและกระดูกไปทำเป็นยา วัตถุมงคล หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามความเชื่อในหลายประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ความนิยมในการเลี้ยงสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เพียงเพราะความน่ารัก แต่ขาดความรู้ ความเข้าใจ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งสัตว์ป่า ผู้เลี้ยงและอาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนอีกด้วย 

องค์กรไวล์ดเอด ดำเนินโครงการ ‘Ivory Free -ไม่เอางา ไม่ฆ่าช้าง’ เพื่อสร้างความตระหนักและลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากงาช้างผิดกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2016 โดยเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยองค์กรไวล์ดเอดและดำเนินกิจกรรมในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศ  

ระหว่างปี 2017-2022 องค์กรไวล์ดเอด เป็นองค์กรที่ดำเนินโครงการเพื่อลดความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์งาช้าง และผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งร่วมกับโครงการ USAID Wildlife Asia และโครงการ USAID Reducing Demand For Wildlife โดยดำเนินกิจกรรมรณรงค์ผ่านการสื่อสารโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และการขับเคลื่อนทางสังคมและชุมชนร่วมกับผู้มีอิทธิพลในการโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นผู้บริโภผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 

ปี 2023 เป็นต้นมา องค์กรไวล์ดเอด ดำเนินโครงการเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับข้อกฎหมายแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อลดความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์งาช้างในประเทศไทยและนำออกนอกประเทศซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย